Wybór formy opodatkowania dla przedsiębiorcy

Wybór formy opodatkowania dla przedsiębiorcy

12 marca, 2019 0 przez Redakcja

Przedsiębiorcy działający na obszarze danego kraju, są zobowiązani do przestrzegania lokalnego prawa podatkowego. Polscy przedsiębiorcy zobowiązani są stosować się do przepisów prawa podatkowego, które wymaga od nich uiszczania danin w odpowiednich wysokościach na rzecz państwa. Każda osoba myśląca o rozpoczęciu działalności gospodarczej musi liczyć się z koniecznością płacenia podatków. Jednym z nich jest podatek dochodowy.

Wybór formy rozliczania się przedsiębiorcy

Przedsiębiorca ma możliwość wyboru formy opodatkowania, według której będzie się rozliczał z urzędem skarbowym. Podatek dochodowy obowiązuje każdego przedsiębiorcę, który uzyskał za dany rok podatkowy przychód. Na wysokość zapłaconego podatku istotny wpływ będzie miała forma opodatkowania, którą przedsiębiorca wybierze. Ustawa o PIT definiuje następujące formy opodatkowania:

  • zasady ogólne – które są domyślną formą opodatkowania każdego przedsiębiorcy
  • podatek liniowy
  • ryczałt ewidencjonowany
  • karta podatkowa

Zasady ogólne (skala podatkowa) to najczęściej wybierana przez przedsiębiorców forma opodatkowania. Jeżeli ktoś chce być opodatkowany na zasadach ogólnych, nie musi składać żadnych oświadczeń, gdyż jest to sposób opodatkowania przydzielany z urzędu. W przypadku wyboru innej formy rozliczania podatku, przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie w określonym terminie do urzędu skarbowego.  W przypadku skali podatkowej wyróżnia się dwie stawki podatku – 18% oraz 32%. Dochodem granicznych, decydującym o przydzieleniu przedsiębiorcy do danego progu podatkowego, jest kwota 85 528 zł.

Podatek liniowy

Podatek liniowy charakteryzuje się tym, że jego wartość zawsze wynosi 19%, niezależnie od wysokości dochodów przedsiębiorcy. Jest to główna różnica pomiędzy podatkiem liniowym, a skalą podatkową. Kolejna różnica to brak możliwości odliczenia większości ulg podatkowych, które przysługują w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Przedsiębiorca może odliczyć od dochodu jedynie wysokość składek zapłaconych na ubezpieczenie społeczne, a od podatku odliczyć może składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ryczałt ewidencjonowany

Jest to uproszczona forma opodatkowania. W przypadku ryczałtu podatek pobierany jest nie od dochodu, ale od przychodu przedsiębiorcy. Koszty uzyskania przychodu nie są w tym wypadku brane pod uwagę. Dla przedsiębiorców nie mających dużych kosztów, jest to chyba najlepszy z możliwych wyborów.

Karta podatkowa

Kartę podatkową charakteryzuje to, że wysokość płaconej daniny nie zależy od dochodu osiąganego przez przedsiębiorcę, ale od:

  • rozmiaru działalności, jaką prowadzi podatnik
  • wieku podatnika
  • ilości zatrudnianych osób
  • rodzaju usług, jakie wykonuje przedsiębiorca
  • wielkości zaludnienia miejscowości, w której biznes ma być prowadzony